Skip to main content
INFOLINE BG

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Обща информация

Настоящият документ предоставя информация, относно обработването на Вашите лични данни, когато се отнася до използването на уеб сайта www. Infoline.bg, регистрирането на потребители и ползването на услуги, които той предлага, целите на тази обработка и правата на Потребителите по отношение на тази обработка, в съответствие с Общият Регламент за защита на данните (ОРЗД).

 1. Общи положения:

Личните данни представляват всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (като Вашето собствено и фамилно име, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща).

 1. Администратор на данни

Администратор на данни на сайта www.infoline.bg e ИНФОЛАЙН БГ ЕООД ЕИК: 206992739, който отговоря за опазването на Вашите лични данни.

Контакти с Администратора:

ИНФОЛАЙН БГ ЕООД, гр. Пловдив, ПК:  ул. Кузман Шапкарев № 26, тел: +359 894 342 844, е-мейл: info@infoline.bg

Данни, които се събират, цел и основание за тяхната обработка

Лични данни са всяка информация, която може да идентифицира дадено лице. Анонимните данни не се включват в тази категория.

 1. Конфиденциални данни

„Инфолайн БГ“ ЕООД не събира никакви конфиденциалнни дании за Вас. Конфиденциални са данните свързани с Вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за Вашето здраве, генетични и биометрични данни.

Възможно е да личните Ви данни да бъдат обработени без Вашето знание или съгласие, но само в рамките на позволеното от закона. „Инфолайн БГ“ ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране.

 1. Данни, събирани при достъпване на уебсайта www.ifoline.bg, вход в акаунта на регистрирания потребител

2.1. Технически данни / Log-файлове

При всеки достъп до услугите, през съответния интернет браузър на крайното устройство, което използва Потребителят, се изпраща информация до сървъра на ИНФОЛАЍН БГ ЕООД, която се съхранява временно в протоколни файлове, така наречените Log файлове. Запаметените при това масиви от данни съдържат следната информация, която се съхранява до автоматичното им изтриване: Дата и час на влизането, име на отворената страница, IP адрес на запитващото устройство, URL адрес (изходен URL адрес, от който си стигнал до нашата услуга), прехвърлено количество данни, времето за зареждане, информация относно продукта и версията на съответно използвания браузър, както и името на интернет доставчика на съответния потребител.

Правното основание за обработка на IP адреса е член 6 параграф 1 буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес се основава на:

 • предоставяне на безпроблемна връзка,
 • гарантиране на комфортно използване на нашите услуги,
 • оценка на системната сигурност и стабилност.
 • правилно да администриране на уеб сайта ifoline.bg
 • случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона

Въз основа на информацията няма възможност да се направи и не се прави директно заключение относно самоличността на Потребителят.

Данните се запаметяват и след постигане на горепосочените цели се изтриват автоматично. Тази информация се пази на нашия виртуален VPS уебсървър, доставен от „СуперХостинг.БГ“ ЕООД, гр. София, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36, ЕИК 131449987 и за който политиките за сигурност и защита на личните данни и общите условия, находящи се на уеб сайта на доставчика:

Обичайните срокове за изтриване на данните се основават върху критерия за необходимост.

2.2. Необходими бисквитки и технологии

Използваните от Инфолайн БГ ЕООД бисквитки или подобни технологии са необходими, за да функционират предлаганите на сайта www.ifoline.bg услуги. Такива за пример са бисквитките или подобни технологии, които съхраняват данни за вход след регистрация в сайта www.ifoline.bg, така че потребителят да остане в сайта дори след смяна на друга страница и т.н. Бисквитките са малки текстови файлове, които браузърът ти автоматично създава и които се съхраняват на съответното ти крайно устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), когато потребителят посещава и / или използва нашите услуги. Бисквитките не увреждат крайното ти устройство, не съдържат вируси, троянски коне или друг зловреден софтуер. В бисквитката се съхранява информация, която възниква във връзка с използваното конкретно крайно устройство. Това обаче не означава, че по този начин ИНФОЛАЙН БГ ЕООД получава веднага информация за идентичността  и/или че може да се извади заключения за самоличността на потребителя. В допълнение, тези бисквитки или подобни технологии допринасят за безопасното и правилно използване на услугите на уебсайта www.ifoline.bg на основание член 6, параграф 1, буква е) ОРЗД.

Тази информация се използва въз основа на съгласието на потребителят, който го предоставя при посещение на уебсайта с кликване бутона „Приемам“ на банера, показан по време на посещението.

С натискането на „Приемам“ Потребителят се съгласява с използването на бисквитки и други технологии за обработка на описаните по-горе данни.

Забележка за правото на отказ

Съгласието може да бъде оттеглено изцяло или частично по всяко време с бъдещ ефект, като Потребителят промени настройките си – линк за промяна на настройки.

Настройки на браузъра

Всеки потребител може да настрои браузъра си да не съхранява бисквитки на крайното ти устройство.

 1. Обработване на лични данни при регистрация на сайта и сключване на договор.

При регистрация в сайта и сключване на договор за закупуване на услуга /абонамент Инфолайн БГ ЕООД обработва данните, необходими за сключването, осъществяването или прекратяването на договора. За тази цел Инфолайн БГ ЕООД обработва следните данни:

 • Име, фамилия (Презиме евентуално)
 • Адрес на фактуриране
 • Имейл адрес
 • Данни за фактуриране и плащане (eвентуално)
 • Телефонен номер

Правното основание за обработване на тези данни е съответното договорно отношение, в съответствие с член 6, параграф 1, букви a) и б) от ОРЗД, което възниква при регистрация в сайта и /или заявка за абонамент, покупка на услуга и е с цел поддържане на клиентски / потребителски профил, изпълнение на абонаментен договор и др. При обработване на е-мейл адресът на потребителите „ИНФОЛАЙН БГ“ ЕООД е длъжен въз основа на законови изисквания, обективирани в член  6, параграф 1, буква в) от ОРЗД, да изпрати електронно потвърждение на поръчката.

Съхраняването на събраните данни за изпълнение на договора – освен ако не се  използват за собствени маркетингови цели за срока на съответния договор, след изтичане на този срок „ИНФОЛАЙН БГ“ ЕООД съхранява необходимата съгласно търговското и данъчно законодателство информация относно договорното правоотношение за определените от закона периоди. В рамките на този период данните се обработват отново само в случай на проверка от страна на данъчната администрация.

Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Срок на съхранение

„ИНФОЛАЙН БГ“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „ИНФОЛАЙН БГ“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне (до 60 дни), с изключение на данните, за които нормативно са предвидени други срокове, като например данните, предоставени за счетоводни и данъчни цели.

Права на потребителят:

Освен посочените по-горе права, всеки Потребител има следните права:

 1. Правото да получи информация относно какви негови данни са запаметени, като поиска информация относно целите на обработването, категорията на личните данни, и друга информация; Инфолайн БГ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 2. Правото да коригира неточни лични данни или да допълни непълните лични данни;
 3. Право на изтрие своите лични данни, запаметени при обработката от „ИНФОЛАЙН БГ“ ЕООД, доколкото е възможно при спазване на законовите или свързаните с договора срокове на съхранение или други законови задължения, респ. права за по-нататъшно съхранение. Упражняване на правото на «Забравяне» , следва да бъде подадено надлежно писмено искане, изпратено до Инфолайн Бг ЕООД, както и да удостоверите по надлежен ред самоличността си и идентичност с лицето/потребителят, за който се отнасят данните. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен. Инфолайн БГ ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
 4. Право да ограничи обработването на личните данни, например когато оспори точността им, ако счита, че обработването е неправомерно, но потребителят не желае те да бъдат изтрити и други хипотези, в съответствие с член 21 от ОРЗД;
 5. Право да получи личните си данни, запаметени от администратора, в широко използван и пригоден за машинно четене формат или да изиска тези данни да бъдат прехвърлени на друго отговорно лице;
 6. Право да подаде жалба до надзорен орган;
 7. Право на възражение – При условията на чл. 21, параграф 1 от ОРЗД субектът на данните има право на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Общото право на възражение се отнася до всички описани в настоящата декларация относно защитата на личните данни цели на обработването, които се обработват въз основа на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. За разлика от специалното право на възражение, което се отнася до обработването на данни за рекламни цели, съгласно ОРЗД ИНФОЛАЙН БГ ЕООД е длъжен да обработи подобно общо възражение само ако Потребителят посочи основателни причини (напр. евентуална опасност за живота и здравето);
 8. Право на оттегляне „ИНФОЛАЙН БГ“ ЕООД обработва данни въз основа на даденото от Потребителя съгласие, той има право по всяко време да оттегли това съгласие. Оттеглянето на съгласието не води до недействителност на обработването, осъществено въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Посочените права могат да бъдат предявени спрямо „ИНФОЛАЙН БГ“ ЕООД на следният е-мейл адрес: info@infoline.bg

Политика за сигурността на www.infoline.bg

Предоставените от Потребителите данни се използват единствено за целите на техническото управление на сайта, в който сте регистрирани, за да ви предостави достъп до специална информация, платени услуги или за обща комуникация с вас.

„ИНФОЛАЙН БГ“ ЕООД не обработва данни на лица под 18 г., в случай, че сте лице под 18 г. моля незабавно да ни уведомите.

„ИНФОЛАЙН БГ“ ЕООД не продава или търгува с Вашите лични данни и няма право на това.

Предоставените от Потребителите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, модификация/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп / неправомерно разкриване.

Всеки служител на „ИНФОЛАЙН БГ“ ЕООД е задължен да опазва поверителността на данните на Потребителите и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Нарушение на сигурността на личните данни

 1. В случай, че Инфолайн БГ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще Ви уведомим без ненужно забавяне за нарушението, включително за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 2. Инфолайн БГ ЕООД не дължи уведомяване, в следните случаи:
 • са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Информация за надзорен орган

Надзорен орган по защита на личните данни е Комисията за защита на личните данни, със следните контакти:

Адрес: гр. София, бул. „Цветан Лазаров” № 2

Тел. +359 2 915 3580; факс: +359 2 915 3525

E-mail: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: http://www.cpdp.bg/

Всеки потребител разполага със законовото право да депозира жалба пред местния надзорен орган относно обработването на лични данни.

Ние ползваме бисквитки, за да гарантираме най-доброто преживяване в нашият сайт. Научете повече тук View more
РАЗБРАХ
bg_BGBulgarian