Skip to main content
INFOLINE BG

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на услугите, предоставяни чрез уеб-сайта www.ifoline.bg

Настоящите Общи Условия за ползване на услуги, предоставяни чрез уеб-сайта www.ifoline.bg уреждат отношенията между Доставчик и всеки един Потребител на услугите: фирми или физически лица, потребители на сайта и услугите, които фирмата предлага.

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Чл.1. (1).  Дружество – собственик на уеб сайта www.ifoline.bg и Доставчик на предлаганите от сайта услуги е ИНФОЛАЙН БГ ЕООД, с ЕИК 206992739, със седалище и адрес на управление Република България, гр. Пловдив, ул. Кузман Шапкарев № 26, е-мейл: info@infoline.bg

(2). Уеб-сайтът www.ifoline.bg се администрира, поддържа, обновява, надгражда от собственика и разработчик ИНФОЛАЙН БГ ЕООД, който притежава авторски права върху.

Чл.2. Уеб-сайтът www.ifoline.bg, предоставя възможност на валидно регистрирани юридически и дееспособни физически лица да заявят услуга, представляваща абонамент за периодично получаване на информационен бюлетин, съдържащ структурирана и визуализирана, актуална информация за офертни предложения за продажби на недвижими имоти в България, които са обявени в онлайн пространството, който може да обхваща различни периоди от време.

Чл.3. Всяко лице, което ползва предоставяните от уеб-сайта www.ifoline.bg  услуги по какъвто и да е начин, включително, но не само, като ги разглежда, създава профили, извършва всякакви други свързани действия, се явява „Потребител” и е страна, обвързана от тези Общи условия от момента, в който Потребителят осъществи достъп за първи път до уеб-сайта, независимо дали е регистрирал собствен профил.

Настоящите Общи условия са публикувани на Интернет СТРАНИЦАТА и се считат за приети от ПОТРЕ3БИТЕЛЯ с факта на влизането му в сайта.

Чл.4. Надзорни органи:

 • Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, бул.“Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: 02/91-53-519,

e-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

 • Комисия за защита на потребителите:

Адрес: гр.София, ул.“Врабча“ № 1, ет.3, 4 и 5, тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218
e-mail: info@kzp.bg , Уеб сайт: www.kzp.bg

2. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ УЕБСАЙТА

Чл.5. Доставчикът предоставя на своите потребители своята услуга, представляваща абонамент за периодично получаване на информационен бюлетин, съдържащ структурирана и визуализирана, актуална информация за офертни предложения за продажби на недвижими имоти в България, които са обявени в онлайн пространството, който може да обхваща различни периоди отвреме.

Чл.6.  Информационният бюлетин се предоставя посредством разработени от Доставчика форми, съдържащи структрирана информация и диаграми.

Чл.7. Информационният бюлетин съдържа аналитични данни за оферти за продажба на недвижими имоти, публикувани в онлайн пространството, проследявани регулярно от Доставчика от портали за недвижими имоти, сайтове на брокерски агенции и други източници.

 • Ползване на услугите и регистрация в уебсайт www.ifoline.bg

 Чл.8. Уеб сайта www.ifoline.bg дава възможност само на регистрирани Потребители да ползват продуктите и услугите, които сайта предлага срещу съответното заплащане. В случай, че Потребителят няма направена регистрация, то такава се създава при първата покупка на абонаментен план, като Потребителят дава своето съгласие за това.

Чл. 9. Регистрацията в уеб сайта www.ifoline.bg дава възможност на Потребителят да:

 1. да се регистрира, като въведе своите данни, които са: e-mail, име и фамилия и телефон за връзка;
 2. да избере своето „потребителско име“, което представлява комбинация от букви и/или цифри, с която да обозначи създадения на уебсайта профил;
 3. да избере своя парола. “Парола” e избрана от Потребител уникална комбинация от букви и/или цифри, която заедно с Потребителското име служи за достъп до Профила. Паролата е криптирана и не е публично достъпна на Уебсайта, нито е известна на Доставчика;
 4. след като, получи мейл за потвърждение да потвърди направената регистрация, след което създаването на профил се счита за завършено;
 5. да възстанови достъпа до профила си в случай на забравена парола;
 6. да запазва данните;
 7. да редактира запазените данни;
 8. да актуализира данните от личния си профил;
 9. да сменя паролата си за достъп;
 10. да следи за направените от него абонаменти – видове, дати на заявка, стартиране на абонамента и изтичане.

Чл.10. Всеки Потребител носи отговорност за неоторизиран достъп до своя акаунт. Пароли и друга информация за достъп и ползване на услуги в уеб-сайта www.ifoline.bg не трябва да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако тези лица не са оторизирани служители на Потребителя, по надлежния ред.

Чл.11. При всяка покупка на абонамент или регистрация на профил, Потребителят се съгласява с Общите условия и Политиката за поверителност на дружеството доставчик. Регистрацията, респективно поръчката няма да бъде приета, обработена и изпълнена в случай, че Поребителят не даде съгласието си за прилагане на настоящите Общи условиа, както и ако не се съгласи с Политиката за поверителност.

Чл.12. Доставчикът има право да откаже или редактира направената поръчка по свое усмотрение, в случай на подозрителни съмнителни поръчки или в случаи на прекомерно поръчани поръчани количества. Ограниченията могат да включват  поръчки от един и същи акаунт, от една и съща платежна сметка, фактуриране или телефонен номер. В тази връзка Потребителят дава съгласието си да предоставя вярна, точна и пълна информация за клиентския си акаунт.

Чл.13. Спрямо Потребителите на услугите на уеб-сайта www.ifoline.bg Доставчика се явява Обработващ лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и изпълнява изискванията за обработване на лични данни на съответния Потребител, който е Администратор на личните данни на своите клиенти. Отношенията между ДОСТАВЧИКА като Обработващ лични данни и съответния Потребител – Администратор се уреждат отделно в Политика за защита на личните данни.

3. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.14. За да използва услугите, предлагани чрез уеб-сайта www.ifoline.bg Потребителят е длъжен да има регистриран личен акаунт. Регистрирането на потребителски акаунт, се осъществява автоматично чрез попълване на данни при покупка на услугата, като потребителят дава съгласието си за това.

Чл.15. Заплащането на услугите на уеб-сайта www.ifoline.bg става въз основа на избран от Потребителя абонаментен и се извършва по банков път.

Чл.16. Редът за заплащане на абонаментните планове е видим в акаунта на Потребителя като ДОСТАВЧИКА си запазва правото да променя както оператора на платежните услуги, така и начина на заплащане.

Чл.17. ДОСТАВЧИКЪТ по никакъв начин не регулира и не отговаря за всякакви таксите (в случай, че има такива), събирани за обслужване и извършване на заявените от Потребителя плащания чрез дебитна/кредитна карта или по банков път.

Чл.18. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за грешки на обработващия плащанията. Във връзка с използването на услугите, предоставяни от уеб-сайта www.ifoline.bg от страна на Потребителя, ДОСТАВЧИКЪТ, ще получи някои данни за транзакциите, които ДОСТАВЧИКЪТ може да използва само в съответствие със своята Политика за защита на личните данни.

Чл.19. ДОСТАВЧИКЪТ поддържа актуална информация за текущите абонаментни планове и начините на заплащането им в уеб-сайта www.ifoline.bg

Чл.20. В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ въведе нови абонаментни планове за използване на услугите на уеб-сайта www.ifoline.bg, същият ще ги обяви надлежно в страницата на уебсайта си, като Потребителят може да продължи ползването на услугите до изтичане на предварително платения от него абонаментен план, ако той е по-благоприятен за него.

Чл. 21. Обявените в уеб-сайта www.ifoline.bg цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Доставчикът запазва правото си без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на предоставяните услуги са крайни и включват всички данъци.

Чл. 22. При покупка на абонаментна услуга потребителят заявява издаване на фактура, като представя законоизискуемите данни за издаването й, в зависимост от това дали потребителят е физическо или юридическо лице. В случай, че потребителят не заяви издаването на фактура, издаденият документ ще съдържа посочените данни при регистрацията в уеб-сайта www.ifoline.bg

Чл.23. Всички разходи за интернет достъп не са част от услугите, предоставяни от уеб-сайта www.ifoline.bg и всеки Потребител е длъжен да ги заплаща сам за собствена сметка.

Чл.24. Физическо лице, с качество „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите има право на отказ от сключения договор в 14 дневен срок, като ДОСТАВЧИКА се задължава да върне заплатената сума за услугата, както и да анулира сключения оговор. „Потребител“ по смисъла на § 13, т. 1 от  Закона за защита на потребителите, е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

4. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл.25.(1). Уеб-сайта www.ifoline.bg, включително дизайн, лого, бази данни, текст, шрифт, код, рисунки, графики, снимки, скици и всяка друга информация или елементи, доколкото не са използвани безплатни ресурси, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на ИНФОЛАЙН БГ ЕООД и са защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост.

(2). Услугите, предлагани на този уебсайт не могат да бъдат използвани за незаконна дейност или неоторизирани цели. Всички информационни бюлетини, форми на доклади, ревюта и пазарни анализи, които са предоставени на сайта от Доставчика или са получени като част от абонаментната услуга или персонално заявени репорти са обект на авторско право и могат да се ползват само за нуждите на Потребителя, като Доставчикът забранява препродажба или разпространение по какъвто и да е начин на трети лица. Потребителят декларира, че е запознат и се съгласява със забраната на Доставчика и при нарушаването и ще носи имуеществена отговорност, независимо дали са настъпили вреди.

 (3). Всеки обект на закрила на авторско право не може да бъде възпроизвеждан, променян, ползван по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на ИНФОЛАЙН БГ ЕООД.

(4). Всяко нерегламентирано използване, възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. на части или на цялото съдържание на уеб сайта www.ifoline.bg е забранено, представлява нарушение и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред.

(5). Сайтът www.ifoline.bg и цялото негово съдържание са материали с авторски права, защитени от Българското и международно право за интелектуална собственост.

5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл.26. Информационният бюлетин, за който потребителите са абонирани се получава на посоченият от тях е-мейл под формата на файл в pdf формат, същите могат да се запазват и експортират данни само доколкото е налице интернет връзка на използваното мобилно устройство и на съответния компютър чрез който се достъпва съответния емейл.

Чл.27. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с неоторизирани достъп, употреба или невъзможността за употреба на уеб-сайта www.ifoline.bg и предлаганите чрез тях услуги, дължащи се на причини, не по вина на ДОСТАВЧИКЪТ.

Чл.28. Потребителят се задължава да гарантира сигурността на използването и да се убеди, че от негова страна могада възникне пренос на компютърни вируси, малуер или други опасни и деструктивни кодове.

Чл.29. Доставчикът не носи отговорност при пълно или частично неизпълнение, включително забавяне на доставката при настъпване на форсмажорни обстоятелства или по причини, намиращи се извън негов контрол.

Чл. 30.  Потребителят има право да му бъде възстановена абонаментната такса за периода, през който не е могъл да ползва услугите, предоставяни и заплатени по избраният абонаментен план през  уеб-сайта www.ifoline.bg, само ако това се е дължало на причини, за които ДОСТАВЧИКЪТ отговаря.

Чл.31. ИНФОЛАЙН БГ ЕООД не въстановява платени абонаментни такси от Потребител, който се е отказал или реално не използва услугите, предоставяни от уеб-сайта www.ifoline.bg по причина, за която ИНФОЛАЙН БГ ЕООД, не отговоря, както и не дължи връщане на платената абонаментна цена, съответстваща на неизразходваните услуги.

Чл.33. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, към които има качени линкове (връзки) от уеб-сайта www.ifoline.bg. Използването на такъв свързан уеб-сайт е на собствен риск и отговорност на Потребителя.

Чл.34. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да използва Услугите на сайта и информацията в него единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта, както и тази в съдържанието на съответния информационен бюлетин, не може да бъде основание за предявяване на негови искове към СТРАНИЦАТА и нейния собственик.

Чл.35. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси, репорти, форми, структурирана и неструктурирана информация, която е част от  съдържанието на този сайт или услугите, които той предлага.

Чл.36. ДОСТАВЧИКЪТ полага всички усилия, за да поддържа и работи с вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни несъответствия или пропуски. Инфолайн събира и обработва информация за пазарни предложения, публикувани от трети страни и не носи отговорност за тяхната актуалност и достоверност, коректност и пълнота.

Чл.37. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт и услугите, които предлага.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.38. (1). ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време по своя преценка, без да е необходимо предварително уведомяване на Потребителите,  да ревизира и изменя която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия, както и да променя, отменя или прекратява услуги, бази данни или съдържание на уеб-сайта www.ifoline.bg, както и да променя цени и абонаментни планове, като публикува своевременно  информация за това на уеб-сайта www.ifoline.bg. Доставчикът не носи отговорност пред Потребителите или трети страни за такава промяна или прекратяване на Услугите. Потребителят е отговорен и задъжен да се запознае с Общите условия преди всяко използване на интернет сайта www.ifoline.bg

(2). ДОСТАВЧИКЪТ по своя преценка може също да налага ограничения на определени услуги или функции или да ограничава достъпа на Потребителите до услугите на уеб-сайта www.ifoline.bg, без предизвестие и без да носи отговорност за това в следните случаи: неоторизиран достъп, опит за неоторизиран достъп или съмнение за такива опити, с цел опазването на неприкосновеността на съхраняваните данни.

6. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.39. Потребители, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя профил и да преустановят използването на услугите, предоставяни от уеб-сайта www.ifoline.bg, както и изрично да поискат заличаване на профила и предоставените от тях данни, като заплатени такси по абонаментни планове не се възстановяват. В случай, че промените в Общите условия се дължат на причини, независещи от ДОСТАВЧИКЪТ като нормативни промени, то ДОСТАВЧИКЪТ не дължи възстановяване на платени такси за абонаментни планове.

Чл.40. Всеки Потребител има правото да изтрие или да поиска от ДОСТАВЧИКЪТ изтриване на личния му профил по всяко време, без да дължи обяснения за това. В този случай  ДОСТАВЧИКЪТ не дължи възстановяване на платени такси за абонаментни планове и има право да съхранява личните данни на Потребителя, съгласно своята Политика за защита на личните данни, за която Потребителя е информиран чрез уеб-сайта ДОСТАВЧИКЪТ.

Чл.41. При неизползване на регистриран от Потребителят профил повече от 5 години, ДОСТАВЧИКЪТ има право да заличи същият служебно.

Чл.42. Всички претенции, свързани с използването на уеб-сайта www.ifoline.bg и услугите, предоставяни чрез тях, се урежда съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.43. С всяко използване на уеб-сайта www.ifoline.bg и Услугите, Потребителите декларират, че имат правото и дееспособността да приемат и да са обвързани от настоящите Общи условия.

Чл.44. Недействителността на една или повече разпоредби на тези Общи условия няма да се отрази на действието на останалите разпоредби.

7. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл.45.(1). За официална кореспонденция между страните се приема кореспонденция, изпратена по е-мейл на следният имейл адрес: info@infoline.bg

(2). За официална кореспонденция между страните се приема всяко изпратено писмо по пощата или чрез куриер, адресирано и получено на адреса на седалището на фирма „ИНФОЛАЙН БГ“   ЕООД.

(3). Фирма „ИНФОЛАЙН БГ“ ЕООД не носи отговорност за всеки друг начин, по който клиентите осъществят връзка със служител на дружеството.

Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на ИНФОЛАЙН БГ ЕООД, с ЕИК 206992739 на 02.06.2023 г.

Ние ползваме бисквитки, за да гарантираме най-доброто преживяване в нашият сайт. Научете повече тук View more
РАЗБРАХ
bg_BGBulgarian